“Агрофрукт” АД

е дружество за производство на пюрета, мусове и замразяване и сушене на плодове и зеленчуци. и съхранение на цитруси, ябълки и круши. Производството е екологично чисто, отговаря на международните норми за качество и екология и се практикува във всички европейски страни.

Администрация


Дружество “Агрофрукт”

е акционерно дружество с адресна регистрация от 2001 година в гр.Хасково. Управлението му се осъществява от:

 • Общо събрание на акционерите;
 • Съвет на директорите;
 • Оперативно управление.


Дружеството

оперативно се управлява от Изпълнителен директор, който организира и ръководи стопанската му дейност. Той решава всички въпроси, освен тези, които са от изключителна компетентност на ОС и СД на дружеството.

Агрофрукт


Съветът на директорите

е постоянно действащ орган на дружеството. Той се състои от 3 члена. СД управлява и представлява дружеството и решава всички въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на ОС.

СД взема решения за:


Общото събрание

на акционерите е висш управителен орган на дружеството, който взема решения за:

 • изменя и допълва устава;
 • взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
 • взема решения за преобразуване, прекратяване и ликвидация на дружеството;
 • избира и освобождава членове на Съвета на директорите;
 • одобрява годишният доклад на СД;
 • избира дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишният доклад.
 • участие или прекратяване на участие в други дружества;
 • закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
 • промени в организацията на работа на дружеството;
 • промени в дейността на фирмата;
 • създаване на клонове.