Дружество “Агрофрукт”АД

е утвърдено сред земеделските производители. Проблемът, който повечето преработвателни предприятия имат с доставката, особено на плодове, за дружеството е решен със сключване на предварителни договори с производителите срещу предоставяне на агрохимически услуги.

Билборд


България

се счита за ботаническата градина на Европа. Имаме възможности за отглеждане на почти всички видове растения, а съчетанието на почвите и климата ни правят българските плодове и зеленчуци високо ценени и търсени. Проведената аграрна реформа доведе до намаляване на производството на плодове и зеленчуци близо три пъти в сравнение с 1990г. През последните три-четири години е преодолян спадът в производството на зеленчуци и сега то се движи около 1 500 хил.тона, а на плодове средно 1 100 хил.тона.


От износа през 2000 година 41% (2183 тона) е пипер. Спрямо 1998 год. износът на този асортимент е увеличен близо два пъти. Интересът към замразените зеленчуци е свързан с удобството и бързината при приготвянето на готови храни и салати, както и в заведенията за обществено хранене. Увеличението на пипера в общата структура на износа е свързана и с друга причина – използват се хладилните мощности през есенния период, когато те почти не се натоварват. За страните – членки на ЕС регистираният през 2000г. износ е 954 тона пипер и то предимно за Германия – 653 тона и за Австрия – 108 тона. За страните от ЦЕФТА са изнесени 1092 тона, като основни потребители са Полша – 708 тона и Чехия – 366 тона.


Причините, дружеството да разшири своята дейност и в областта на производство на соло и блок замразени плодове и зеленчуци, са доброто партньорство с производителите на база на предварително сключени договори. Втора важна причина е, че предварително сключените договори дават възможност да се натоварват производствените мощности от м. Май до м. Ноември. Съхраняване на продукцията също е осигурено. Трето предимство е възможността за бърза доставка, особено на бързоразвалящите се плодове. Производството на мусове и каши затваря цикъла на пълната преработка, което дава възможност за договаряне на цялата продукция от даден земеделски производител.

Производствен цех


Географското разположение на дружеството е град Стара Загора, почти в центъра на България и в близост до всички райони на производство на плодове и зеленчуци, което снижава транспортните разходи;

Не на последно място - дружеството развива дейността си в град с наличие на достатъчно свободна работна ръка.